۲۰:۳۰:۳۸ - پنجشنبه ۲۶ اسف ۱۳۹۵
مرودشت دومین شهر پرجمعیت استان فارس طبق سرشماری ۹۵
در سرشماری سال ۹۵، جمعیت استان فارس چهار میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر اعلام و شهرهای شیراز، مرودشت، کازرون و جهرم چهار شهر پرجمعیت و پاسارگاد کم جمعیت ترین شهر این استان اعلام شده است. به گزارش شیرازه، براساس گزارش نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ۹۵ که از سوی درگاه

در سرشماری سال ۹۵، جمعیت استان فارس چهار میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر اعلام و شهرهای شیراز، مرودشت، کازرون و جهرم چهار شهر پرجمعیت و پاسارگاد کم جمعیت ترین شهر این استان اعلام شده است.

به گزارش شیرازه، براساس گزارش نتایج اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ۹۵ که از سوی درگاه آمار ایران منتشر شده است، آمار جمعیت کل کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام شد که ۵۱ در صد آن را معادل ۴۰ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۴۴۴ نفر را مردان و ۴۹ درصد معادل ۳۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر ار زنان تشکیل می دهند.

در این گزارش همچنین ۱۰ شهر پرجمعیت ایران به ترتیب زیر اعلام شده است.

181591_727

در سرشماری سال ۹۵، جمعیت استان فارس چهار میلیون و ۸۵۱ هزار و ۲۷۴ نفر اعلام و شهرهای شیراز، مرودشت، کازرون و جهرم چهار شهر پرجمعیت و پاسارگاد کم جمعیت ترین شهر این استان اعلام شده است.

۱٫ شیراز         ١.٨۶٩.٠٠١ نفر
٢. مرودشت       ٣٢٣.۴٣۴
٣. کازرون        ٢۶۶.٢١٧
۴. جهرم          ٢٢٨.۵٣٢
۵. لارستان        ٢١٣.٩٢٠
۶. فسا            ٢٠۵.١٨٧
٧. داراب           ٢٠١.۴٨٩
٨. فیروزآباد      ١٢١.۴١٧
٩. ممسنی       ١١٧.۵٢٧
١٠. نی ریز       ١١٣.٢٩١
١١. آباده        ١٠٠.٨٣١
١٢. اقلید          ٩٣.٧۶٣
١٣. لامرد         ٩١.٧٨٢
١۴. سپیدان      ٩١.٠۴٩
١۵. کوار          ٨٣.٨٨٣
١۶. زرین دشت  ٧٣.١٩٩
١٧. قیروکارزین  ٧١.٢٠٣
١٨. استهبان     ۶٨.٨۵٠
١٩. مهر           ۶۴.٨٢٧
٢٠. خرامه        ۵۴.٨۶۴
٢١. گراش        ۵٣.٩٠٧
٢٢. خرم_بید    ۵٠.۵٢٢
٢٣. بوانات       ۵٠.۴١٨
٢۴. فراشبند     ۴۵.۴۵٩
٢۵. رستم        ۴۴.٣٨۶
٢۶. ارسنجان   ۴٢.٧٢۵
٢٧. خنج         ۴١.٣۵٩
٢٨. سروستان  ٣٨.١١۴
٢٩. پاسارگاد  ٣٠.١١٨


ويژه نامه
تعداد شماره ها: 1
  • دريافت مرودشت
  • آرشيو
  • تازه های خبر
    پیشنهاد سردبیر